top of page

Jaarverslag 2020

Geachte belangstellenden, vrijwilligers, schenkers,

Het is ons een genoegen om u hierbij ons jaarverslag over het jaar 2020 aan te bieden.

 

U treft in dit rapport de volgende onderwerpen aan:

  • Stand van zaken

  • Bestuurszaken

  • Activiteiten

  • Financiële verantwoording

  • Slotwoord en vooruitblik

 

Als u vragen of opmerkingen mocht hebben over de inhoud van het jaarverslag dan kunt u

hiervoor contact opnemen met het secretariaat.

 

Het Stichtingsbestuur

 

JAARVERSLAG 2020
 

Stand van zaken
In februari 2013 werd de Stichting Behoud(en) Zeilvaart opgericht. De doelstelling van de
Stichting Behoud(en) Zeilvaart is:

● Het in de vaart houden van één of meerdere oude zeilschepen.
● Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Direct na de oprichting van de stichting is direct invulling gegeven aan het doel. Er werd een
schip aangekocht. Het betreft een oud nederlands schip van het type “skûtsje” met de naam
Verwisseling. Met dit schip zijn we sinds 2013 actief bezig om onze bijdrage te leveren aan
het voortbestaan van het nederlands varend erfgoed. Ook in 2020 waren er voldoende
plannen om invulling te geven aan de doelstellingen van de stichting. Echter zal het niemand
verbazen dat ook hier de wereldwijde Covid-19 pandemie roet in het eten gooide.

 

BESTUURSZAKEN
Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen. Te weten:
Rob Koekkoek – Voorzitter
Enno Romkema – Penningmeester
Jelmer Jager – Secretaris
De bestuursleden ontvangen (uiteraard) geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

ACTIVITEITEN
Als gevolg van de maatregelen die gedurende 2020 van kracht waren, hebben zich helaas
geen mogelijkheden voorgedaan om mensen het schip te laten ervaren en ontdekken. Het
grootste evenement op de planning werd, uiteraard, ook afgezegd. Dit was SAIL amsterdam,
waar we verzekerd waren van deelname. Het afzeggen was zeer begrijpelijk, maar
ontzettend jammer. Dit soort evenementen zijn uiteraard een prachtig podium voor de
stichting.

 

U kunt zich voorstellen dat de kosten aan een monumentaal schip nog steeds gemaakt
moeten worden, ook als er weinig mogelijkheden zijn om fondsen te werven. We zijn onze
verzekeraar dan ook zeer erkentelijk dat zij gedurende dit bijzondere jaar de mogelijkheid
boden om gebruik te maken van de zogenaamde “stillig-regeling”. Dit drukte de vaste kosten
enigszins.

 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Voor de financiële verantwoording verwijzen we u graag door naar de website van de
stichting.

 

SLOTWOORD EN VOORUITBLIK
Wij spreken onze dank uit aan alle vrijwilligers, belangstellenden, liefhebbers en schenkers.
We hopen op betere tijden, voor iedereen!
December 2020


Het bestuur van Stichting Behoud(en) Zeilvaart

bottom of page