top of page

Stichting Behoud(en) Zeilvaart

Jaarverslag 2019
 

Geachte belangstellenden, vrijwilligers, schenkers,

 

Het is ons een genoegen om u hierbij ons jaarverslag over het jaar 2019 aan te bieden.

U treft in dit rapport de volgende onderwerpen aan:


 

Stand van zaken

 

Bestuurszaken

 

Activiteiten

 

Financiële verantwoording

 

Slotwoord en vooruitblik


 

Als u vragen of opmerkingen mocht hebben over de inhoud van het jaarverslag dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat.

 

Het stichtingsbestuur
 

 

JAARVERSLAG 2019

 

Stand van zaken

 

In februari 2013 werd de Stichting Behoud(en) Zeilvaart opgericht. De doelstelling van de Stichting Behoud(en) Zeilvaart is:

 

  • Het in de vaart houden van één of meerdere oude zeilschepen.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Direct na de oprichting van de stichting is direct invulling gegeven aan het doel. Er werd een schip aangekocht. Het betreft een oud nederlands schip van het type “skûtsje” met de naam Verwisseling. Met dit schip zijn we sinds 2013 actief bezig om onze bijdrage te leveren aan het voortbestaan van het nederlands varend erfgoed. 


 

BESTUURSZAKEN

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie personen. Te weten:

 

Rob Koekkoek – Voorzitter

Enno Romkema – Penningmeester

Jelmer Jager – Secretaris

 

De bestuursleden ontvangen (uiteraard) geen beloning voor hun werkzaamheden.


 

ACTIVITEITEN

 

Samen met een groep vrijwilligers hebben er in de afgelopen jaren een aantal activiteiten plaatsgevonden rondom het schip. Een belangrijk deel van die activiteiten heeft als doel om het schip in goede conditie te brengen en te houden. In de winter van 2018/2019 heeft er groot onderhoud plaatsgevonden. Hierbij is een belangrijke stap gezet in het conserveren van ons schip. 

 

Naast het conserveren van een deel van het “Varend Erfgoed” ziet de Stichting het als haar taak om mensen in aanraking te laten komen met het varend erfgoed. En dus laat zij het schip graag deelnemen aan verschillende (nautische) evenementen. Zo nam het schip in 2019 onder andere deel aan “de Strontweek”. In deze week worden verschillende evenementen georganiseerd waarin duurzaamheid en schipperen onder zeil centraal staan. Het evenement wordt door veel publiek bezocht en is derhalve uitermate geschikt als promotie voor het doel van de Stichting.

 

Daarnaast werd deelgenomen aan verschillende evenementen in Friesland. Ook werd er de mogelijkheid geboden aan donateurs en relaties om met het schip mee te varen. Daar is in het afgelopen jaar door ongeveer 67 personen gebruik van gemaakt.


 

FINANCIËLE VERANTWOORDING

 

Voor de financiële verantwoording verwijzen we u graag door naar de website van de stichting: www.behoud-en-zeilvaart.nl.


 

SLOTWOORD EN VOORUITBLIK

 

Wij spreken onze dank uit aan alle vrijwilligers, belangstellenden, liefhebbers en schenkers. Hun inzet en vertrouwen is voor ons een enorme stimulans. We zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. We maken ons wederom op voor een prachtig zeil-jaar.

 

December 2019

Het bestuur van Stichting Behoud(en) Zeilvaart

bottom of page